Kalkulator kosztów pracy

Kalkulator stworzyliśmy po to, by informować ludzi, z jakich kosztów składa się ich zatrudnienie, czyli jak rozkłada się całkowity koszt ponoszony przez pracodawcę.

Stworzone przez nas narzędzie, inaczej niż inne dostępne w Polsce kalkulatory wynagrodzeń, pokazuje nie tylko pełne koszty podatkowo-składkowe wynagrodzenia, ale też obciążające pracodawców koszty wymaganego prawem czasu wolnego od pracy (wynikające z chorób, urlopów czy świąt państwowych).

Całkowity koszt pracodawcy to nie tylko wynagrodzenie netto, jakie pracownik otrzymuje na rękę za swoją pracę, ale też wynagrodzenie za czas nieprzepracowany (wynikający z chorób, urlopów czy świąt państwowych) oraz podatki i składki. Ten koszt jest też wyższy od wynikającego z umowy wynagrodzenia brutto, gdyż pracodawca musi opłacić też leżące po jego stronie składki na ubezpieczenie społeczne, których całkowity koszt jest wyższy niż składek po stronie pracownika.

Biorąc pod uwagę liczbę dni poza weekendami w roku, czas pracy (przy ośmiogodzinnym dniu pracy) powinien wynosić 174 godziny w miesiącu. Jednak pracownik otrzymuje też wynagrodzenie od pracodawcy np.:

Jeśli uwzględnimy te okoliczności, może się okazać, że wynagrodzenie, jakie na swoje konto otrzymuje pracownik za czas faktycznie przepracowany, stanowić będzie mniej niż połowę całkowitego kosztu pracy.

Widoczne na umowie wynagrodzenie brutto jest więc ekonomiczną fikcją – nie pokazuje ani tego, jaki koszt miesięcznie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika, ani tego, ile pracownik faktycznie otrzymuje. Opracowany przez nas kalkulator ceny pracownika pozwala użytkownikowi na podstawie podanych przez niego informacji obliczyć całkowity miesięczny koszt po stronie pracodawcy, wysokość wynagrodzenia netto za czas faktycznie przepracowany oraz wysokość wynagrodzenia netto za czas nieprzepracowany.

Może okazać się, że całkowity koszt pracodawcy będzie jeszcze wyższy. Nasz kalkulator nie uwzględnia kosztów np. zapewnienia odzieży i obuwia roboczego, zapewnienia środków ochrony indywidualnej (okulary, kaski itd.), dofinansowania okularów dla pracownika pracującego ponad 4 godziny dziennie przed monitorem, wstępnych i okresowych badań medycyny pracy czy – w czasie pandemii – zapewniania płynu do dezynfekcji. Ponadto zdarza się, że pracodawca musi sfinansować tzw. etaty związkowe dla członków zarządu zakładowego związku zawodowego albo ponosić koszty składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Mnogość regulacji nakładających na pracodawcę obowiązki w różnych okolicznościach sprawia, że kalkulator uwzględniający wszystkie koszty, jakie ponosi pracodawca, stałby się zbyt skomplikowany i zmuszałby użytkownika do przedstawienia niezliczonych informacji.